พ.อ.(พิเศษ) ดร.นพ.โยธิน ชินวลัญช์

Thailand Epilepsy, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า Phramongkutklao Hospital